Interne zaken

De dienst interne zaken omvat het secretariaat, de personeelsdienst en de juridische dienst.

Het secretariaat staat in voor de administratieve voorbereiding en verwerking van de zittingen van de bestuursorganen van de gemeente (het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raadscommissies) en het managementteam. Het secretariaat verwerkt en bewaart de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Als inwoner van Wemmel hebt u het recht om de notulen van de openbare zittingen in te kijken overeenkomstig de wetgeving openbaarheid van bestuur.
Daarenboven is het secretariaat verantwoordelijk voor de behandeling van de briefwisseling, de verzekeringspolissen, het archief, het klachtenbeheer en de organisatieontwikkeling van het gemeentebestuur (optimalisatie van de interne werking).
U kunt bij het secretariaat ook terecht voor taxivergunningen.

De personeelsdienst beheert de personeelsdossiers van alle gemeentepersoneelsleden, met uitzondering van het onderwijzend personeel.  Het takenpakket van deze dienst bestaat uit de behandeling van de volledige personeelsadministratie. Dit gaat over zaken als de loonadministratie, verlofaanvragen, vormingsaanvragen, arbeidsongevallen, tijdsregistratie, vervangingen, het evalueren van het personeelsbehoefteplan, pensioneringsaanvragen, de functionele loopbaan, de evaluatiecyclus…
Daarenboven houdt de personeelsdienst ook de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement up-to-date, volgt ze de overlegcomités met de vakbonden op en informeert ze het personeel over de gemeenschappelijke sociale dienst.
De personeelsdienst behandelt de dossiers in verband met de vacante betrekkingen bij de gemeente.  Bent u geïnteresseerd in een functie bij de gemeente dan kan u steeds bij de personeelsdienst terecht voor informatie betreffende de lopende vacatures en spontane sollicitaties. Kandidaat-jobstudenten kunnen de dienst eveneens contacteren voor meer informatie.  U vindt de openstaande vacatures ook hier op de website terug op deze pagina.

De juridische dienst tracht de rechten van de gemeente te vrijwaren. De dienst beheert alle dossiers in de gerechtelijke sfeer en treedt adviserend op, zowel naar het bestuur als naar alle interne gemeentelijke diensten.
Daarnaast behandelt de juridische dienst de conflicten omtrent het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Openingsuren en contact

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be