Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. 

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties. 

De voorzitter van een commissie wordt gekozen door de gemeenteraad. De functie van secretaris van een commissie wordt uitgeoefend door een of meer ambtenaren aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen op voorstel van de algemeen directeur.

De commissies bereiden de  besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De zittingen zijn in principe openbaar.