Mobiliteitsplan

Uit de participatie met de bevolking bleek een terughoudendheid ten opzichte van grote
veranderingen. Een groot deel van de reacties ging in de richting van het behoud van de huidige
toestand. Deelnemers uiten hun twijfels over de kansen van de verschillende scenario's om te zorgen voor een reële verbetering in de situatie.

  • Van de deelnemers die voor de auto-ontsluiting naar complex 9 een keuze maakten uit de verschillende scenario's, kozen de meeste voor het scenario 4 (langs Ronkel), daarna voor scenario 3 (combi-scenario waarbij Diepestraat dubbelrichting wordt), daarna voor scenario 2.
  • Wat betreft de keuze voor de Limburg Stirumlaan waren de meningen erg verdeeld. De meeste deelnemers gaven de voorkeur aan scenario 2 (opname in cordon met ANPR-camera). Net iets minder deelnemers kozen ervoor om geen bijkomende maatregelen te nemen op de Limburg Stirumlaan en enkel de op- en afrit te sluiten. Ook hier was er nog een grote groep die de voorkeur gaf aan de huidige toestand en dus geen ingrepen wou.
  • Vanuit het bovenlokale niveau (Werkvennootschap Werkenaandering) bestaat de visie om de op- en afrit 8 te sluiten teneinde tot een betere doorstroming en ontsluiting van de ring te komen. Dit opent mogelijkheden voor de gemeente om aan de De Limburg Stirumlaan een nieuwe en hedendaagse invulling te geven, inclusief moderne methodes om het bovenlokaal verkeer optimaal te sturen.
  • Gezien de gewestelijke plannen voor de inrichting van een op- en afrittencomplex aan de Steenweg op Brussel dienen we vast te stellen dat deze gewestweg als een volwaardige ontsluitingsweg wordt beschouwd.
  • Voor wat betreft de lokale ingrepen in de verschillende wijken van Wemmel zullen in de verdere loop van het proces keuzes moeten gemaakt worden.

Het traject voorziet onder meer in inspraakmomenten met inwoners. De algemene principes die hierbij naar voor worden geschoven zijn o.a. uitbreiding zone 30, aandacht voor de zwakke weggebruiker, veiligheid rond schoolomgevingen, sluipverkeer en veilige fietsroutes.

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.80
e-mail
patmob@wemmel.be