Horecadossier

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen moet je beschikken over een aantal vergunningen. Echter zijn de vergunningen en criteria verschillend per stad of gemeente. In Wemmel heb je een horecadossier nodig voor het opstarten van een nieuwe zaak. Dit dossier is ook vereist voor het overnemen van een bestaande horecazaak. 

Een horecadossier bundelt verschillende verplichtingen en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak. Dit dossier bevat dus alle noodzakelijke vergunningen. Om je te helpen bij het samenstellen van je horecadossier, kan je de horecafiche raadplegen. Dit is een leidraad om mee aan de slag te gaan. 

Een horecazaak wordt hierbij gedefinieerd als elke drank-of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een horecadossier, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en als vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 • Beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bij verkoop van voeding.
 • Voldoen aan de hygiëne- en moraliteitsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het schenken en ter plaatse consumeren van gegiste dranken en/of sterke drank
 • Beschikken over een geldige objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (= horecazaak van > 50m², waarbij de oppervlakte van een eventueel terras ook wordt meegeteld)
 • Beschikken over een vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III). Deze vergunning moet u aanvragen bij de Kansspelcommissie. (indien van toepassing)
 • Beschikken over een brandveiligheidsattest voor een voor het publiek toegankelijke inrichting (indien van toepassing)
 • Voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht in het kader van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten conform de Vlaamse milieuregelgeving (indien van toepassing)
 • Voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen (zo moet het pand o.m. de functie horeca bezitten)

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning en tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, … of
 • het pand (bijv. verhuizing, grondige verbouwing, …)

Hoe aanvragen

Je kan een horecadossier samenstellen op basis van de horecafiche onderaan deze pagina. Vul het dossier aan met de volgende documenten: 

 • Uittreksel uit het strafregister (model 596.1) met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning) van: de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen en – indien de uitbating in handen is van een vennootschap – alle mede zaakvoerders
 • Registratie, erkenning of toelating van FAVV
 • Geldig bewijs van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing
 • Brandveiligheidsattest (indien van toepassing, conform het gemeentelijk brandveiligheidsreglement)

Eenmaal de fiche volledig is, kan het dossier ingediend worden. Dit kan op de volgende manieren: 

 • per brief tegen ontvangstmelding;
 • per aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs;
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)
  gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen beslist nadien over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.10
e-mail
omgeving@wemmel.be

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be