Uitbatingsvergunning voor handcarwash

Als je een handcarwash wil openen, heb je een uitbatingsvergunning nodig. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater noch kan zij worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

Voorwaarden

Een handcarwash is

 • een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken
 • waar werknemers en/of andere betrokkenen bij de handcarwash motorvoertuigen van derden manueel wassen/poetsen en/of behandelen met beschermingsmiddelen (bv. waxen).

Eventueel kan de activiteit op andere locaties plaatsvinden dan de vestigingseenheid.

Hoe aanvragen

Voor elke uitbating van een handcarwash moet je schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van het aanvraagformulier. De aanvraag bestaat minstens uit:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een kopie van de statuten (indien uitbating door een rechtspersoon)
 • uittreksels uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald (art. 595 Sv – max. 1 maand oud):
  • uittreksel van de eigenaar bij een eenmanszaak
  • uittreksel van alle zaakvoerders/bestuurders bij een vennootschap (zoals vermeld in de statuten)
 • een bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde vestigingsplaats (bv. een eigendomsakte of een huurcontract – eventueel onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vestigingstoelating)
 • een plan van de locatie, met aanduiding op schaal van het aantal parkeerplaatsen, wasruimte en circulatieruimte
 • een overzicht van alle (rechts)personen die in welke hoedanigheid ook betrokken zijn bij de exploitatie van de publiek toegankelijke inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze(rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is
 • een kopie van het actuele UBO-register
 • een kopie van het actuele aandeelhoudersregister
 • een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, evenals alle financieringsbronnen die hiervoor aangewend werden of worden met opgave van een onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, inclusief stavingsstukken voor de financieringsbronnen, en met opgave van de bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de exploitatie

Aan de hand van deze bewijsstukken zal de burgemeester de nodige onderzoeken laten uitvoeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een handcarwash.

De aanvrager wordt binnen een termijn van 14 dagen, volgend op de dag van ontvangst van de aanvraag, in kennis gesteld van de ontvankelijkheid ervan:

 • Als de aanvraag onontvankelijk is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, en wordt het dossier terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder beoordeeld.
 • Als de aanvraag ontvankelijk is, wordt ze verder beoordeeld op volledigheid. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens vermeld in het standaard aanvraagformulier ontbreken.
  • Als de aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt de aanvrager hiervan tijdig in kennis gesteld.
  • Als de aanvraag ontvankelijk doch onvolledig is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met aanduiding van de ontbrekende stukken of gegevens. De aanvrager heeft 30 dagen de tijd volgend op de datum van de kennisgeving om het dossier te vervolledigen. Als dat niet gebeurt binnen deze termijn, wordt het dossier terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder beoordeeld.

De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de vergunning.