College van burgemeester en schepenen

Het dagelijkse bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en schepenen.

Dit omhelst onder meer de volgende taken:

  • voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad
  • beheer van de inrichting en de eigendommen van de gemeente
  • toezicht houden op de boekhouding
  • gemeentewerken leiden
  • bouwvergunningen verlenen
  • rechtsgedingen van de gemeente voeren
  • de beslissingen uitvoeren van de gemeenteraad en de hogere overheden (provincie, federale of Vlaamse overheidsdiensten)

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, die de vergaderingen voorzit, vijf schepenen en de algemeen directeur. Net zoals in de andere faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en Voeren worden in Wemmel de schepenen rechtstreeks verkozen.

Het college vergadert in principe iedere woensdag. De zittingen zijn niet openbaar.

Briefwisseling
Alle briefwisseling gericht aan de gemeente moet geadresseerd worden aan:

College van burgemeester en schepenen
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel 
E-mail: college@wemmel.be