Verzekering gewaarborgd wonen - VGW

Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten die u helpt bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Dit betekent dat u volledig én onvrijwillig werkloos wordt en een werkloosheidsuitkering krijgt van de RVA of dat u een tegemoetkoming krijgt van het RIZIV wegens arbeidsongeschiktheid. U mag daarnaast geen andere beroepsinkomsten hebben.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering tegen inkomensverlies hebben van de Vlaamse overheid.

Op het moment van de aanvraag moet elke partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Als de ene partner aan de voorwaarden voldoet en de andere niet, dan is enkel die ene partner door de verzekering gedekt.

Beroepsactiviteit

U bent arbeidsgeschikt en bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk:

 • als werknemer met een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds)
 • als werknemer met een tijdelijk contract (voltijds of deeltijds) waarvan minstens één jaar bij uw huidige werkgever (uitzendarbeid komt niet in aanmerking)
 • als zelfstandige in hoofdberoep.

Let op: Er mag in die 12 maanden wel een onderbreking zijn door ziekten van beperkte duur (max 15 werkdagen) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof,...

Personeel uit het onderwijs moet 12 maanden tewerkstelling aantonen (voltijds of deeltijds), niet noodzakelijk in dezelfde school. De grote vakantieperiode telt niet mee voor die 12 maanden, maar wordt ook niet als onderbreking beschouwd. Maar er mogen geen "werkloze" dagen in die 12 maanden zitten.

 Lening

U moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor:

 • het bouwen van een woning
 • het kopen van een woning
 • het kopen en renoveren van een woning
 • het renoveren van een woning (een bijkomende lening voor verbouwingswerken of uitbreidingswerken kan ook).

U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt (eerste kapitaalsopname).

Bij nieuwbouw geldt de datum dat het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de lening voor de bouwgrond mee verzekerd worden. Neem hiervoor contact op met Wonen-Vlaanderen.

Het geleende bedrag is:

 • min. 50.000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning
 • min. 25.000 euro voor de renoveren van uw woning.

Volgende leningen komen niet in aanmerking voor de verzekering:

 • een herfinanciering van een bestaande lening, wanneer men nog geen verzekering had (wanneer men al een verzekering had, blijft deze gewoon verder lopen).
 • een lening om een andere lening te financieren
 • een lening om alleen een bouwgrond aan te kopen

Woning

De woning moet:

 • uw enige woning zijn (u bent geen volle eigenaar van een andere woning)
 • uw hoofdverblijfplaats zijn of uw hoofdverblijfplaats worden. De (vermoedelijke) datum moet u op het aanvraagdocument vermelden.
  Let wel: je kan pas een tegemoetkoming krijgen vanaf het moment dat je in de woning woont.
 • in het Vlaamse Gewest liggen.

De geschatte verkoopwaarde (zonder registratierechten of BTW) van de woning + bouwgrond (ook bij nieuwbouw) door de bank is niet hoger dan:

 • 320.000 euro voor woningen in het Vlaamse Gewest
 • 368.000 euro voor woningen in het Vlabinvestgebied.

Inkomensgrenzen

Er zijn geen inkomensgrenzen voor:

 • de aankoop van een woning
 • de aankoop van een woning en renovatiewerken
 • renovatiewerken.

Er zijn wel inkomsgrenzen voor een nieuwbouw. Wanneer u de energienorm E70 niet behaalt en een gezamenlijk belastbaar inkomen hebt dat hoger is dan volgende bedragen, dan krijgt u geen verzekering:

 • 41.440 euro voor een alleenstaande
 • 59.200 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden , te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste
 • 59.200 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

Hoe aanvragen

Vraag de verzekering gewaarborgd wonen aan, binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening (poststempel geldt). Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en de toelichtingsbrochure of bestel ze beide op vlaanderen.be of via het gratis nummer 1700. Als u een partner (medeontlener) hebt, moet u slechts één aanvraagformulier invulllen.

U ontvangt binnen de twee weken na de ontvangst van uw aanvraag een bevestiging. 30 dagen later ontvangt u een tweede brief, waarin men bevestigt of uw dossier volledig is of bijkomende documenten moeten bezorgd worden. Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.

Bij een herfinanciering loopt de verzekering die u al had gewoon door. U hoeft niets te doen.

Had u nog geen verzekering gewaarborgd wonen, dan kunt u die bij een herfinanciering ook niet meer krijgen.

Van zodra u tot de verzekering wordt toegelaten, is er telkens een wachtperiode van 3 maanden. U kunt een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen, als u kunt aantonen dat u minimum 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos bent.

Alle informatie om een tegemoetkoming aan te vragen vindt u in de verzekeringspolis die u van Ethias hebt ontvangen of neem contact op met Ethias. 

Kostprijs

Het bedrag dat u ontvangt wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van

 • uw inkomensverlies
 • uw maandelijkse afbetaling
 • en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro per maand en uitzonderlijk 600 euro per maand voor mensen met een laag inkomen die een woning bouwen met een energiepeil lager dan E-70 en vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.

U kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen.
Indien er een onderbreking zit in de periode van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan worden de verschillende periodes opgeteld.

Bij onvrijwillige werkloosheid heeft men recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van tegemoetkomingen, moet men opnieuw minimaal drie maanden voltijds of deeltijds gewerkt hebben.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen.

Openingsuren en contact

Dienst huisvesting