Openbaarheid van bestuur

Dankzij het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur heeft elke burger het recht bestuursdocumenten te raadplegen. In principe kan u ieder document dat in het bezit is van de lokale overheid op verzoek inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van bekomen (evt. tegen betaling).

Voor een aantal documenten hoeft u geen aanvraag in te dienen. U kan ze vrij inkijken op de gemeentelijke website of bij de betreffende dienst (mits voorafgaande afspraak):

  • gemeenteraadsbesluiten (website)
  • alle gemeentelijke belastingreglementen (website)
  • de begroting en de jaarrekening (financiële dienst)
  • het gewestplan, Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs), perceel- en rooilijnplannen (dienst ruimtelijke ordening)
  • milieuvergunningen (milieudienst)
  • stedenbouwkundige vergunningen (dienst ruimtelijke ordening)
  • verkavelingsvergunningen (dienst ruimtelijke ordening)

Voor alle andere documenten dient u een schriftelijke aanvraag tot openbaarmaking te richten aan de algemeen directeur (Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel). Deze gaat vervolgens na of uw aanvraag ontvankelijk is en toegestaan kan worden.
Het decreet voorziet namelijk een aantal uitzonderingen op grond waarvan de overheid kan weigeren een bepaald document openbaar te maken (bv. bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het vrijwaren van economische belangen, de openbare orde). Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en de datum waarop u het gevraagde document kan inkijken. Wordt ze geweigerd, en gaat u met deze beslissing niet akkoord, dan kan u een beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. De beroepsmogelijkheden worden duidelijk aangegeven in het antwoord op uw aanvraag.

Openingsuren en contact

Interne dienst

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02.462.17.20
e-mail
info@wemmel.be