Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als volgt: de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heb je een machtiging ambulante activiteiten nodig.

Er zijn 3 soorten machtigingen:

 • De machtiging als werkgever.
 • De machtiging als aangestelde A
  (geldig op alle toegelaten plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument).
 • De machtiging als aangestelde B
  (geldig op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Voorwaarden

Een machtiging ambulante activiteiten is slechts geldig als ook volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

 • U hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • U hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • U hebt, als u voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .
 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. U vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Voor een aantal ambulante activiteiten is geen machtiging nodig.

Hoe aanvragen

U dient uw kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van uw machtiging als werkgever
 • een kopie van uw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastingreglement.

Regelgeving

Digitaal loket

 • Standplaats markten en kermissen aanvragen

  Formulier

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be