Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging standplaatstaxi

Om in een gemeente de taxistandplaatsen op de openbare weg of op een publiek toegankelijke (dus zonder slagbomen) privéparking te mogen gebruiken, moet je een aanvraag indienen bij de gemeente. Je doet een aanvraag per gemeente waar je een taxistandplaats wilt gebruiken en per voertuig waarvoor je een machtiging wilt.

Voorwaarden

Om een machtiging voor standplaatstaxi te verkrijgen, moet u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (nieuwe vergunning sinds 1 januari 2020). De machtiging wordt slechts afgegeven als de aanvrager ofwel al een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer heeft, ofwel die vergunning samen met de machtigingsaanvraag aanvraagt.

De bestuurder, die in het bezit is van een machtiging standplaatstaxi, is verplicht een tarievenkaart en een taxilicht te gebruiken, zodra hij op de standplaatsen gaat staan.

Wie over een machtiging beschikt is niet langer verplicht om in de gemeente waarvoor de machtiging geldt de perimeter van 200 meter loopafstand rondom standplaatsen te respecteren. Die standplaatsen zijn immers bestemd voor standplaatstaxi’s met een machtiging van de betrokkene gemeente.

De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de gemeente.

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag in via Centaurus2020 of via het aanvraagformulier en voegt daarbij de onderstaande documenten.

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (of gelijktijdige aanvraag)
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dat attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden
 • Attest kennis Nederlands van niveau B1 voor elke zaakvoerder of bestuurder die belast is met het dagelijks beheer
 • Attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (socialeverzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ)
 • Attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën)
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …)
 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

U moet de machtiging standplaatstaxi ophalen ten laatste drie maanden na de toekenning.

De machtiging is maximaal vijf jaar geldig.

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen), vanaf 1 november 2020
 • Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging standplaatstaxi.

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be