Toelating voor vaste standplaats op een openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Als kandidaat aanvrager wordt u, mits u over de nodige documenten beschikt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kan u een abonnement verkrijgen.

Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kan stellen.

De gemeente laat het artikel "gegiste en/of sterke drank" niet toe.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Hoe aanvragen

U dient uw kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van uw machtiging als werkgever
 • een kopie van uw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)

U kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.
Uw aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Kostprijs

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis.

De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings-/retributiereglement.

Afhandeling

Meer info

Abonnement

de gemeente hanteert abonnementen van onbepaalde duur.

Opname in wachtregister

De gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan.

Digitaal loket

 • Standplaats markten en kermissen aanvragen

  Formulier

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be