Toelating voor een standplaats op de openbare kermis

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente. Je kan een standplaats aanvragen voor een abonnement of voor de duur van de kermis (‘blauwe zone’).

Voorwaarden

Om een standplaats op de openbare kermis te verkrijgen, moet je in het bezit zijn van:

 • een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten: voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel
 • een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten: voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.

De machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Geldigheidsduur

Een abonnement word jou toegewezen na een ononderbroken periode van drie jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis in de zone ‘abonnementen’.
Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

De standplaats in de ‘blauwe zone’ is geldig voor de duur van de kermis.

Hoe aanvragen

Je stelt jouw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijke kermisreglement. Bij je kandidatuur voeg je de volgende documenten:

 • een kopie van jouw machtiging
 • een kopie van jouw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde-verantwoordelijken en het personeel
 • de nuttige ervaring
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993
 • Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
 • Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
 • Gemeentelijk reglement: Belasting op het vaststellen van een standplaatsvergoeding voor foorinrichtingen, kermisattracties en marktkramen

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be