Terrasvergunning – inname openbaar domein

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een terrasvergunning moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, o.m.
  • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • Drankvergunning
  • Horecadossier
  • Registratie/erkenning/toelating van het FAVV
  • Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)
 • Alle voorwaarden uit het politiereglement op ingebruikname van openbare ruimte voor commerciële doeleinden (artikel 15), met name:
  • Het terras wordt enkel op het voetpad, plein of parking toegestaan.
  • Er worden enkel vergunde terrasconstructies en -meubilair binnen het vergunde terras geplaatst. Ook alle andere uitrustingen, zoals verlichtings- en verwarmingselementen, aankondigingsborden, groenelementen e.d. moeten expliciet vermeld zijn in de vergunning.
  • Tapinstallaties, barbecues, grilltoestellen, e.d. mogen niet op het terras worden geplaatst.
  • Het verankeren van parasols, zonne- en windschermen, terrasafbakeningen e.d. is alleen toegestaan indien de verankering op een esthetische en veilige manier verborgen wordt.
  • Het college van burgemeester en schepenen kan aan de vergunning voorwaarden verbinden in verband met de inrichting en vormgeving van het terras, de afbakening van het terras, de hygiëne en de openbare orde en veiligheid.
  • Buiten de terraszone mag geen enkel element geplaatst of opgesteld worden.
  • Het college van burgemeester en schepenen kan van de voorwaarden afwijken mits gemotiveerde beslissing.

Hoe aanvragen

Je vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u het terras wenst te plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstmelding;
 • per aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs;
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)
  gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

De gemeente heeft de keuze tussen een vergunning van onbepaalde duur of bepaalde duur en kan de toelating altijd weer intrekken.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement.

Regelgeving

Meer info

Duur van de toelating: 3 jaar. Bovendien gaat het om een precaire vergunning: de gemeente kan deze altijd terug intrekken.

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be