Sportraad

 

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad de gemeente autonoom te adviseren over :

  1. alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het gemeentelijk sportbeleid (strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsdomein en het beleidsveld sport).
  2. de uitvoering van dit beleid (opvolging - evaluatie - bijsturing - jaarrekening en afstemming met andere aanverwante beleidsdomeinen).
  3. Aanleg en beheer van sportinfrastructuur en sportinstallaties.
  4. Opmaak en uitvoering van het erkenningsreglement en het subsidiereglement zoals bepaald bij decreet.

Zie ook:

Huishoudelijk reglement sportraad

A tot Z

Openingsuren en contact

tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be