Sportraad

De gemeente Wemmel wil een beleid voeren op het vlak van de betrokkenheid van de burgers of van de doelgroepen niet alleen omdat dit decretaal verplicht is (jeugdraad en cultuurraad), maar ook om inspraak, coproductie en co-creatie te bevorderen. Zij richt de volgende adviesraad op: de Adviesraad voor Vrije Tijd met de volgende deelraden:

  • Cultuur, met inbegrip van bibliotheek (hierna te noemen "cultuur")
  • Sport
  • Jeugd
  • Senioren

De Adviesraad Vrije Tijd en deelraden dienen op verzoek van het gemeentebestuur advies te verlenen m.b.t. het beleid dat gevoerd wordt op het vlak van vrije tijd, in het bijzonder voor cultuur, sport, jeugd en senioren, met inbegrip van de opmaak van het meerjarenplan. Aan de seniorenraad kan tevens advies gevraagd worden voor andere beleidsdomeinen dan vrije tijd. Daarnaast kunnen zelf ook voorstellen gedaan worden aan het gemeentebestuur m.b.t. de beleidsdomeinen cultuur, sport, jeugd en senioren, alsook noden en behoeften signaleren. Tenslotte biedt deze adviesraad ook ondersteuning aan het gemeentebestuur m.b.t.:

  • het verspreiden van gemeentelijke informatie
  • het promoten van gemeentelijke activiteiten en acties
  • de organisatie van activiteiten

Openingsuren en contact

tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be