Beroepskaart voor vreemdelingen

Als u zich als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet u een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft u de toestemming een zelfstandige activiteit te verrichten. Een aantal categorieën is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om u als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor economische migratie (tewerkstelling buitenlandse werknemers en zelfstandige beroepsactiviteit). De federale overheid blijft, wat zelfstandige beroepsactiviteit betreft, bevoegd voor een aantal vrijstellingen die een rechtstreeks afgeleide zijn van de verblijfssituatie, zoals de vrijstelling voor erkend vluchtelingen.

De bestaande federale regelgeving blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om de regeling te wijzigen. Tot uiterlijk 31 december 2015 geldt een overgangsperiode, waarin de federale administratie de materie verder opvolgt.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

 • niet de Belgische nationaliteit heeft
 • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
 • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
 • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Hoe aanvragen

Als u als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dient u een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als u in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als u over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).

Als u om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kunt u de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Openingsuren en contact

Vreemdelingenzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
e-mail
bevolking@wemmel.be