Klokkenluidersmelding

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij lokaal bestuur Wemmel kan melden.

Inbreuken

In het bestuursdecreet wordt 'een inbreuk' gedefinieerd als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt (Voorbeelden: fraude, corruptie, pogingen tot het verhullen van zo’n feiten, enz). Alle inbreuken op wetgeving die op het lokaal bestuur van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken, zoals bijvoorbeeld sollicitanten, leveranciers, vrijwilligers, consultants, enz.

Meldpunten

Enkel de eigen personeelsleden kunnen een melding maken bij het intern meldpunt. Voor de andere personen met een werkrelatie met het lokaal bestuur, is het extern meldpunt bevoegd.

Politieke vertegenwoordigers vallen niet onder het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling. Burgers kunnen gebruik maken van de klachtenregeling.

Intern meldpunt

De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. De melding gebeurt bij voorkeur intern als de inbreuk doeltreffend kan worden behandeld en u van mening bent dat er geen kans op represailles bestaan. Je kan je melding schriftelijk (via e-mail of via brief), telefonisch of fysiek bezorgen.

Schriftelijk via brief of e-mail

Als je je melding per brief of e-mail wil versturen, dan richt je deze aan de algemeen directeur.

Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk' zichtbaar te noteren:

Lokaal bestuur Wemmel
T.a.v. de algemeen directeur (vertrouwelijk)
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel

De brief wordt niet geopend voor postbehandeling en wordt niet gescand maar wordt rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

Je kan een melding via e-mail sturen naar het e-mailadres klokkenluider@wemmel.be. Mails in dit postvak worden enkel gelezen door de algemeen directeur.

Telefonisch

Je kan ook een telefonische melding maken via 02 462 05 40. Je zegt dat je beroep doet op de klokkenluidersregeling en dat je met de algemeen directeur wenst te spreken.

Fysiek

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Extern meldpunt

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur zijn, dienen zich meteen tot het externe meldpunt Audit Vlaanderen te wenden. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij Audit Vlaanderen.

De contactgegevens van Audit Vlaanderen zijn:

Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 - bus 24
1000 Brussel
02 553 45 55
melding.audit@vlaanderen.be

Verder verloop van je melding

Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft, een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
  • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt. 

Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Bescherming en garanties klokkenluider

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles (vb. negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade). De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.