Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - bekendmaking: Graf en het grafteken Deschuyffeleer

1. Onderwerp

Op 15/05/2019 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot
voorlopige bescherming van ' graf en het grafteken Deschuyffeleer'

2. Periode

Het openbaar onderzoek opent 26/06/2019 en sluit 26/07/2019.

3. Inzage

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28, maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u00
of

kunnen digitaal geraadpleegd worden https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/261 

of
in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88,1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

4. Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Dr. H. Folletlaan 28 te 1780 Wemmel.

Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond: Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Gepubliceerd op di 25 juni 2019