Vernieuwingswerken Van Elewijckstraat

Op maandag 11/01/2021 starten de vernieuwingswerken. Dit complex dossier brengt de nodige hinder met zich meebrengen. Er is een samenwerking tussen AQUAFIN, de projectmanager, studiebureau SWECO, FARYS (de gemeentelijke rioolbeheerder) en de gemeente. Aannemer BESIX Infra voert de werken uit.

Doel van de werken

 • Vernieuwen van de riolering
 • Leefbaarheid van de wijk verbeteren

Voetpad

We leggen langs beide zijden van de straat aansluitend aan de woningen een nieuw voetpad aan. Dit verbetert het comfort voor de voetganger aanzienlijk.

Van Elewijckstraat - Fietsstraat

De E. Van Elewijckstraat wordt ingericht als een fietsstraat. We kiezen voor rood asfalt om de fietsstraat bijkomend te accentueren. Parkeren is mogelijk langs beide zijden van de straat. Een overzicht van de verkeersregels:

 • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
 • Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen. Zwakke weggebruikers hebben absolute voorrang.
 • Maximaal 30 kilometer per uur.
 • Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangeduid met een blauw aanwijzingsbord en signalisatie op het wegdek.

Schoondal - Woonerf

Schoondal wordt ingericht als een woonerf. De verkeersregels op een rij:

 • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
 • Spelen is ook toegelaten.
 • Bestuurders mogen voetgangers en spelende kinderen niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zwakke weggebruikers hebben absolute voorrang.
 • Maximaal 20 km per uur.
 • Bestuurders mogen enkel parkeren op de plaatsen die aangeduid zijn in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is.

Riolering en wateroverlast

De riolering wordt ontdubbeld om wateroverlast aan te pakken. Dit wil zeggen dat er twee aparte rioolbuizen voorzien worden in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater. De riolering van het regenwater wordt aangesloten op een groot nieuw bufferbekken tussen de Leestbeek en de Moorbeek.

De private riolering van de woningen moet aangepast worden: de afval- en regenwaterriolering moeten apart aangesloten worden. Voor rijwoningen volstaat het om de voorste dakhelft aan te sluiten op de regenwaterriool. Driegevel-  en vrijstaande woningen moeten wel hun afval- en regenwater volledig scheiden. Dit principe van 'optimale afkoppeling' is opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving en wordt nauwgezet opgevolgd.

Er komt een afkoppelingsdeskundige langs om te bepalen wat er moet aangepast worden aan uw private riolering en om te onderzoeken op welke wijze dit het best gebeurt. Deze persoon is momenteel bezig om bij iedereen langs te gaan en een afkoppelingsplan op te maken. De kosten voor de afkoppelingswerken worden - in tegenstelling tot het algemene principe - door de gemeente betaald.

Openbare verlichting

De openbare verlichting in de straat wordt tijdens de werken vernieuwd met efficiënter en milieuvriendelijk materiaal op basis van een lichtstudie, uitgevoerd door Fluvius.

Nutsvoorzieningen

In 2020 vernieuwden we de oudere nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit en telefoondistributie) zodat deze lange tijd van nieuwe werken gespaard blijven.

Hinder tijdens de werken

De uitvoering van deze werken brengt heel wat hinder met zich mee. We rekenen ook op ieders begrip om dit project tot een goed einde te brengen.

We werken in verschillende fasen. Voor de bewoners van de werfzone voorzien we een tijdelijke parking tijdens de werken in de J. Bogemansstraat (tussen huisnr. 8 en 26 - nabij het Lt. Graffplein). Tijdens de werken krijgt u ook via infobrieven en BE-Alert berichten op met een stand van zaken en de planning van de werken. Tijdens de werffase zelf, geraakt ook de vuilniswagen niet tot bij uw woning. Tijdens deze periode zet u uw afval buiten in de aanpalende zijstraat. Zo blijft ook tijdens de werken uw straat proper.

Hinderpremie voor handelaars

Als uw onderneming hinder ondervindt van deze werken en de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat u krijgt om u te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen. Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) uw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief. In deze brief krijgt u meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een hinderpremie en/of bijkomende sluitingspremie aan te vragen.

Meer info hierover vind je op : https://www.vlaanderen.be/hinderpremie-bij-openbare-werken

Plannen

De plannen kan je hier raadplegen in bijlage onderaan de pagina.

Uitvoering in fasen

De uitvoering van het project zal starten op maandag 11 januari 2021.

Voor de uitvoering van de werken beschikt de aannemer over 260 werkdagen. De werken duren dus ongeveer anderhalf tot twee jaar.

De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Er wordt gestart in de J. Vandervekenstraat en de rioolwerken zullen stroomopwaarts worden uitgevoerd, dus van de J. Vander Vekenstraat naar het Lt. Graffplein toe. Het bufferbekken zal in de zomerperiode worden ingepland.

Let wel, in de praktijk overlappen de verschillende fasen elkaar (bv. voor het gieten van een voetpad of fietspad of het aanbrengen van asfalt) en is het op voorhand moeilijk in te schatten hoelang elke fase precies duurt.

Kostprijs van de werken

De werken werden gegund voor een bedrag van 3,6 miljoen euro.

Belangrijk - Verhaalbelasting:

Aan de aanpalende eigenaars vorderen we via het gemeentelijk verhaalbelastingsreglement een tussenkomst van 100 euro per lopende meter.

Met andere woorden, heb je een perceelsbreedte van 6m, dan ontvang je na de uitvoering van alle werken een factuur van gemeente Wemmel van 6 meter x 100 euro of 600 euro.

Reglement vind je hier terug: https://www.wemmel.be/nl/verhaalbelasting 

Communicatie

We proberen u zo goed mogelijk te informeren over de hinder en over de planning van de werken. Dit gebeurt via bewonersberichten maar ook via de website, sociale media en BE-alert. BE-Alert laat de gemeente toe om u heel snel te informeren via mail of sms.

Schrijf je nu in, let op: het is belangrijk om aan te vinken dat je toestemming geeft om ook de boodschappen van algemeen nut te ontvangen.

Nog niet iedereen is geregistreerd op BE-Alert, deel dit bericht met je familie en vrienden en moedig hen aan om zich ook te registreren: https://www.wemmel.be/nl/be-alert-meteen-verwittigd-bij-een-noodsituatie

We kijken samen met u uit naar het eindresultaat.