Werkhervattingstoeslag voor werkzoekenden van 55 jaar of meer

Als u werkzoekende bent en 55 of ouder bent, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen als u opnieuw aan het werk gaat. Het maakt voor die werkhervattingstoeslag niet uit of u het werk hervat in loondienst of als zelfstandige in hoofdberoep.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de werkhervattingstoeslag 55+ officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De bestaande regelgeving blijft van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt ze eventueel te wijzigen. Voorlopig geldt een overgangsperiode, waarin uw uitbetalingsinstelling en de RVA deze materie verder uitvoeren

Voorwaarden

Als loontrekkende hebt u bij een werkhervatting recht op een werkhervattingstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minstens 55 jaar oud
 • U bent buiten uw wil om werkloos geworden
 • U kunt minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen
 • U krijgt of kreeg geen aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’)
 • U bent in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de werkhervatting niet in dienst geweest van uw nieuwe werkgever of van de groep waartoe de werkgever behoort (behalve als u tijdens die periode al voldeed aan de voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen).

Als u het werk hervat in loondienst, krijgt u de toeslag ongeacht het werkrooster (voltijds of deeltijds), het bedrag van het loon of type van arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, vervangingscontract, interim, Activa …).

Als zelfstandige in hoofdberoep hebt u recht op de werkhervattingstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minstens 55 jaar oud
 • U bent buiten uw wil om werkloos geworden
 • U kunt minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen
 • U krijgt of kreeg geen aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’)
 • U bent in de maand waarvoor de toeslag gevraagd wordt, actief als zelfstandige in hoofdberoep
 • U bent aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • U verbindt zich ertoe geen enkele prestatie als zelfstandige te leveren ten voordele of voor rekening van uw vroegere werkgever (of van de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) tijdens de periode van 6 maanden die volgt op uw laatste tewerkstelling in dienstverband bij die werkgever.

 

U mag de werkhervattingstoeslag, in loondienst en als zelfstandige, niet cumuleren met

 • werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze
 • uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • een inkomensgarantie-uitkering (deeltijdse werknemer met behoud van rechten)
 • een onderbrekingsuitkering ( in het kader van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet). 

U mag de werkhervattingstoeslag wel cumuleren met het loon dat u van uw nieuwe werkgever krijgt of met uw inkomsten als zelfstandige.

U mag de werkhervattingstoeslag ook cumuleren met een verbrekingsvergoeding.

Hoe aanvragen

De premie wordt u niet automatisch toegekend. Vraag uw werkhervattingstoeslag aan bij uw uitbetalingsinstelling.

Kostprijs

Als alle voorwaarden vervuld zijn, dan hebt u recht op de werkhervattingstoeslag voor een onbepaalde duur. U krijgt de toeslag dan voor een periode van 12 maanden, die telkens verlengd kan worden met 12 maanden, en dat zolang de werkhervatting duurt. De werkhervattingstoeslag voor een onbepaalde duur bedraagt 197,93 euro (brutobedrag, geïndexeerd op 1 december 2012).

Als de voorwaarde van 20 jaar beroepsverleden niet vervuld is, dan krijgt u de toeslag voor ten hoogste drie jaar: 197,93 euro gedurende het eerste jaar, 131,95 euro gedurende het tweede jaar en 65,98 euro gedurende het derde jaar.

Openingsuren en contact

Wijk-werken

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 20 of 0491 35 31 77
e-mail
geert.desmedt1@vdab.be