Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Zaak van de wegen - Verkaveling Huysman - tussen Ruiterweg en Fr. Robbrechtstraat.

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed, met andere woorden de inrichting van de wegenis wordt goedgekeurd en na uitvoering van de infrastructuurwerken, zal de nieuwe wegenis als openbaar domein kosteloos worden overgedragen aan de gemeente Wemmel.

Amendement

Op de zitting wordt een amendement voorgesteld door raadslid Erwin Ollivier nl.: bijkomende motivering: De gemeenteraad wenst bij de inrichting van het openbaar domein maximaal in te zetten op het principe van waterdoorlaatbaarheid, en de verharding tot het aanvaardbare noodzakelijke niveau te beperken. Artikel 2 wordt als volgt aangevuld: " De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen van deze verkaveling goed, dit met inbegrip van het tracé en de uitrusting van de wegenis op voorwaarde dat de 38 openbare parkings worden aangelegd in grasdallen (betondal - dikte 12 cm - voorzien van holle ruimtes aan de bovenkant waardoor het gras kan groeien. De verhouding gras/beton bedraagt 75/25)".

Dit amendement wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor bij 5 onthoudingen.

Artikel 1

De gemeenteraad neemt uitdrukkelijk kennis van de opmerkingen in verband met de wegenis die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. Ze motiveert de weerlegging van de opmerkingen als volgt:

 • Brandweer Zone Vlaams-Brabant West:
  • Opmerking : De brandweer kan zich akkoord verklaren met de aanleg van deze verkaveling op voorwaarde dat wordt voldaan aan de opmerkingen in zijn verslag mbt de toegangswegen en de waterbevoorrading.
  • Motivatie : De toegangswegen voldoen aan de eisen van de brandweer en de waterbevoorading is een last van de verkavelaar; ze zal, door middel van nieuwe hydranten, worden gerealiseerd bij de heraanleg van het drinkwaternet.
 • Provincie Vlaams-Brabant dienst waterlopen:
  • Opmerking : Voorwaardelijk gunstig advies.
  • Motivatie : Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 1.2.2 en 1.2.3. van het decreet van 18 juli 2003, betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. 
 • Gunstig advies FARYS onder voorwaarde
 • Bezwaarschriften bewoners met betrekking tot de zaak van de wegenis. De bezwaarschriften worden behandeld in het kader van de omgevingsvergunning. De opmerkingen en bezwaren die specifiek handelen over de zaak van de wegenis worden hierna opgesomd:
  • wateroverlast:
   • Motivatie / weerlegging : Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 1.2.2 en 1.2.3. van het decreet van 18 juli 2003, betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. Er is voldaan aan de verplichtingen van de hemelwaterverordening.
  • toename mobiliteit : verkeersgeneratie en parkeerproblemen;
   • Motivatie / weerlegging :
   • Volgende parkeergelegeheid is voorzien :
  • Binnen de verkaveling worden verschillende vormen van parkeergelegenheid voorzien zoals inpandige garage of carport binnen bouwkader, carport buiten bouwkader en parkeerplaatsen op openbaar domein :
   • 67 carports
   • 14 autostaanplaatsen binnen bouwkader
   • 38 bezoekersplaatsen binnen het openbaar domein
   • Fietsenstallingen in de tuinberging (3 fietsen)
   • 10 Fietsbeugels binnen het openbaar domein, verdeeld over de verschillende erven
   • Dit geeft een totaal van 118 parkeerplaatsen en 178 fietsenstallingen. De voorzieningen voldoen dan ook aan de parkeerbehoefte en de gemeentelijke bouwverordening inzake aantal verplichte parkeerplaatsen.
  • Mobiliteit : De projectzone wordt voorzien van 2 ontsluitingen, waarvan één naar Fr. Robbrechtsstraat (32 kavels) en één naar Ruiterweg (24 kavels). Voor gemotoriseerde voertuigen is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Fr. Robbrechtsstraat en Ruiterweg, met uitzondering van de huisvuilophaling en hulpdiensten. Voor voetgangers en fietsers worden er 3 trage verbindingen voorzien doorheen de centrale groenzone.
  • Verkeersgeneratie :
   • De aansluiting aan Ruiterweg zal een ontsluiting bieden voor 24 kavels. Deze kavels zorgen volgens de CROW-publicatie 317 voor een verkeersgeneratie van minimaal 161 en maximaal 175 motorvoertuigbewegingen (mvt) per dag. Het spitsuurpercentage is het grootst tijdens de werkweek van 8:00 tot 9:00 en bedraagt 9,25% van het dagtotaal. De projectsite zal bijgevolg maximum 16 mvt per uur tijdens de ochtendspits genereren. Daar dit allemaal autoverkeer zal betreffen en geen vrachtverkeer, kunnen deze 16 mvt omgerekend worden naar 16 PAE (personenauto-equivalent).
   • De aansluiting aan Fr. Robbrechtsstraat zal een ontsluiting bieden voor in totaal 32 kavels voor eengezinswoningen. Deze kavels zorgen volgens de CROW-publicatie 317 voor een verkeersgeneratie van minimaal 214 en maximaal 234 motorvoertuigbewegingen (mvt) per dag. Het spitsuurpercentage is het grootst tijdens de werkweek van 8:00 tot 9:00 en bedraagt 9,25% van het dagtotaal. De projectsite zal bijgevolg maximum 22 mvt per uur tijdens de ochtendspits genereren. Daar dit allemaal autoverkeer zal betreffen en geen vrachtverkeer, kunnen deze 22 mvt omgerekend worden naar 22 PAE (personenauto-equivalent).
   • Deze hoeveelheden zijn zeker aanvaardbaar.
   • Cfr de opmerkingen van de provincie Vlaams-Brabant bij het PRIAK van 29 maart 2018 wordt er ook extra ingezet op :
    • de aanleg van groen-blauwe netwerken en het voorzien van voldoende openbare groenzones en langzame verkeersassen;
    • de aanleg van een goede langzaamverkeersverbinding tussen het projectgebied en de bedienende OV-halte;
  • toekomstig openbaar domein is grillig van vorm en daarom moeilijk te onderhouden door de gemeente.
   • Motivatie en weerlegging :
    • De vorm is eigen aan het woonerf en zorgt voor een openbare pleinfunctie, wat de belevingsruimte ten goed komt.
   • gebruik van klinkers is gevoelig voor verzakkingen en waterplassen.
    • Motivatie en weerlegging:
     • De aanrijroutes naar het woonerf zijn in asfalt. De woonerven zelf worden aangelegd in kleiklinkers, wat zeker bijdraagt tot het typische karakter van het woonerf. De aanleg zal gebeuren cfr het typesbestek 250 van de wegenbouw.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen van deze verkaveling goed, dit met inbegrip van het tracé en de uitrusting van de wegenis op voorwaarde dat de 38 openbare parkings worden aangelegd in grasdallen (betondal - dikte 12 cm - voorzien van holle ruimtes aan de bovenkant waardoor het gras kan groeien. De verhouding gras/beton bedraagt 75/25).

Artikel 3

Aan de aanvragers wordt ten laste gelegd: De afstand van de grond vallend in de rooilijn van de nieuwe wegenis en de uitrusting hiervan. Alle kosten voor het verlijden van de akte zijn eveneens ten laste van de verkavelaar.

Artikel 4

Machtiging te geven aan de burgemeester en algemeen directeur om namens het gemeentebestuur van Wemmel de akte van gratis grondafstand te ondertekenen.

Gepubliceerd op ma 15 juli 2019

Openingsuren en contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
fax
02/462.05.59
e-mail
omgeving@wemmel.be